Oferta

Fundacje

Księgowość dla fundacji

Fundacje działają na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i na podstawie statutu. Tak wynika z art. 4 tej ustawy. Elementy, jakie powinien zawierać statut fundacji, przedstawiono w ramce: Statut fundacji (…).

Fundacje podlegają obligatoryjnie wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisania do tego rejestru uzyskują osobowość prawną (art. 7 ustawy o fundacjach).

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych (art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach). Podstawową aktywnością fundacji jest zatem działalność statutowa, natomiast działalność gospodarcza służy jedynie uzyskaniu środków na działalność statutową.